Profesionální služby

Služby, které Vám nabízíme, zajišťují veškeré potřebné kroky k tomu, abyste získali nutné informace, fotografie, audio video záznamy, data, prověrky, nebo jiné důkazní materiály.  Dále zajišťujeme činnosti zahrnující sledování, monitorování, prověřování, ochranu, vyhledávání a pátrání po osobách, či věcech, nebo odhalování odposlouchávajících zařízení.  To vše provádí naši detektivové v největší diskrétnosti a profesionalitě za pomocí našich dlouholetých zkušeností a nejmodernější techniky, nejen na území ČR, ale i v zahraničí.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle GDPR

Zpracovávání účetnictví a daňové evidence

Nabídka pro obecní / městské úřady
Nastavení pravidel v souladu s nařízením Rady EU 2016/679

1. Seminář GDPR

Školení cca. 6 h pro vedoucí oddělení, personální, ekonomické, IT místo: Vaše zasedací místnost
Desatero největších změn dle GDPR:

 • 1) Nové pojmy
  (např. zvláštní kategorie osobních údajů „citlivé údaje“, pseudonymizace, profilování, závazná podniková pravidla, služba informační společnosti …)
 • 2) Souhlas se zpracováním osobních údajů
  (zpřísnění podmínek pro získání souhlasu, pravidla pro nezletilé osoby …)
 • 3) Univerzální územní působnost
  (aplikovatelnost nařízení pro správce i mimo EU)
 • 4) Rozšíření práv subjektů údajů
  (přenositelnost osobních údajů, právo být zapomenut, právo na první bezplatnou kopii osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů …)
 • 5) Detailnější zajištění bezpečnosti
  (vhodná technická a organizační opatření: šifrování, pseudonymizace, schopnost zajistit obnovu a dostupnost osobních údajů, pravidelné kontrolní procesy …)
 • 6) Ohlašování incidentů
  (povinnost ohlašovat incidenty Úřadu pro ochranu osobních údajů incidenty, nejpozději do 72 hodin …)
 • 7) Záznamy o činnostech zpracování
  (detailnější interní záznamy o zpracování osobních údajů …)
 • 8) Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  (předchozí konzultace s dozorovým úřadem, povinnost vypracovat dopady na ochranu osobních údajů …)
 • 9) Pověřenec ochrany osobních údajů – Data Protection Officer (DPO)
  (povinnost v některých případech jmenovat uvnitř společnosti DPO nebo takovou osobu externě zajistit …)
 • 10) Obrovské pokuty za porušení GDPR
  (až 20.000.000,- Euro nebo do výše 4 % celosvětového obratu …)

2. Bezpečnostní audit ochrany osobních údajů

 • zmapování všech procesů týkajících se zpracování osobních údajů, které bude mít formu evidence vyžadované nařízením
 • navrhneme záznamy o činnostech zpracování
 • kontrola základních dokumentů týkajících se těchto aktivit (vzorové pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, bezpečnostní směrnice, zásady zpracování osobních údajů, poučení zaměstnanců, smlouvy s dodavateli zpracovávajícími údaje)
 • nastavíme vnitřní procesy a zajistíme vnitřní dokumentaci
 • proškolíme pověřence pro ochranu osobních údajů
 • zpracujeme a dodáme posouzení vlivu na osobní údaje
 • identifikování nedostatků a doporučení k jejich odstranění
 • zajistíme srozumitelnost textu zásad zpracování osobních údajů v souladu s GDPR
 • navrhneme technická a organizační opatření
 • kategorizujeme bezpečnostní opatření v závislosti na riziku zpracování
 • stanovíme pravidla pro přístup k datům, logování, pseudonymizaci, šifrování
 • zajistíme mechanismus detekce incidentů
 • revidujeme vztahy mezi správcem a zpracovatelem v souladu s GDPR
 • kontrolujeme interní mechanismy pro předávání osobních údajů do zahraničí
 • stanovíme postupy pro případ incidentů s osobními údaji včetně ohlášení ÚOOÚ.

Sledování osob a věcí

Sledování osob a věcíV případě sledování osob je účelem této detektivní činnosti získat informace o osobě, jež je cílem sledování a to v podobě detailního popisu: pohybu této osoby v objednatelem zadaný čas, činnosti již v tuto dobu sledovaná osoba konala, případně dalších podrobností, které mohou být s objednavatelem individuálně prodiskutovány.

V případě sledování věcí se jedná o činnost, do které spadá monitorování a zároveň ochrana předmětů před možným útokem nebo pokusem krádeže.

Zároveň je možné využít našich služeb i k vyhledání dané osoby či věci.

Zajištění soudních znalců, zajištění exekutora

Zajištění soudních znalců, zajištění exekutoraV případech, kdy to bude situace vyžadovat, naše detektivní kancelář ráda využije pevných a v praxi ověřených vazeb na odborníky a profesionály v oboru soudního znalectví, exekutorství a dalších specializovaných činnostech, jež mohou být potřebné pro vyřešení vašeho případu.

Pátrání po osobách a věcech

Pátrání po osobách a věcechV případě pátrání po osobě (osobách), či věci (věcech) je účelem této detektivní činnosti získat co nejvíce informací o subjektu, po kterém se pátrá a zvolit pak nejvhodnější strategii a kroky, které naše detektivy k dané věci, či osobě dovedou. V případě pátrání je nezbytně nutné využít zkušeností, instinktu a patřičných vazeb na zdroje informací, kterými naši detektivové samozřejmě disponují a jsou s nimi v nepřetržitém kontaktu.

Rodinná problematika

Rodinná problematikaJelikož se jedná o nejcitlivější informace, které jsou součástí vašeho rodinného kruhu a týkají se tak vašich nejbližších, nabízíme Vám ten nejdiskrétnější přístup a citlivost, kterou si tyto informace žádají. Často se jedná o nejcitlivější témata jako je podezření z nevěry, získání důkazního materiálu vedoucí k usvědčení blízké osoby, či jiné řešení vážné rodinné situace, kterou není možné prověřit bez pomocí detektivní práce.

Ve všech případech spolupráce s naší detektivní kanceláří stavíme profesionalitu a utajení veškeré činnosti vedoucí ke spokojenosti našeho klienta na první místo. Samozřejmostí je individuální přístup detektiva a projednání všech detailů průběhu Vaší zakázky od zadání, až po způsob předání informací a získaného materiálu.

Sledování a pátrání v zahraničí

Sledování a pátrání v zahraničíNaše detektivní služby lze využívat na území ČR, ale i mimo něho. Naši detektivové mohou v případě potřeby operovat i mimo území České republiky a navázat případně spolupráci se subjekty zabývající  se stejnou činností, v zahraničí a dosáhnout tak výsledků v co nejkratším možném čase, při zachování profesionality a naprosté diskrétnosti.

Zajištění důkazů

Zajištění důkazůZajišťování důkazního materiálu je nedílnou součástí práce našich detektivů. K získání takového materiálu, který je nejčastěji v podobě fotografií, audio či video záznamu, nebo dat v písemné a elektronické podobě, volí naši detektivové ty nejdiskrétnější a nejúčelněší kroky. Díky využití dlouholetých zkušeností u Policie ČR a řadou vyřešených případů, víme jak zvolit nejlepší způsob získání potřebných informací a důkazů. Naše veškeré kroky, které vedou k získání důkazů jsou v souladu se zákonem a podnikají je pouze osoby znalé zákonů.

Bodyguarding

BodyguardingChcete mít pocit bezpečí na každém Vašem kroku? Máte pocit, že se můžete ocitnout v nečekanou chvíli v nebezpečí, či dokonce terčem nějakého útoku? Zajistíme doprovod a ochranu Vám, či osobám ve Vašem okolí, pomocí profesionálů, kteří jsou speciálně připravováni na likvidaci konfliktních situací a ochranu života a zdraví chráněné osoby.

Vyhledávání odposlechů

Vyhledávání odposlechůMáte podezření na to, že Vás někdo odposlouchává? Že někdo chce Vaše soukromé, interní a choulostivé informace použít proti Vám, proti rodině nebo proti Vaší firmě? Může se tak jednat o hrozbu v podobě vydírání, nekalých praktik konkurenčního boje a dalších způsobů, jak ohrozit Vás, Vaše nejbližší nebo Vaši kariéru. I proto jsou tu naši detektivové, kteří takové obavy prověří a v případě, že se ukážou jako opodstatněné, tak zařízení, jakým je odposlech (či jiná forma narušení Vašeho soukromí) za pomocí nejmodernějších technologíí odhalí a eliminují.

Firemní prověrky

Firemní prověrkyNaše detektivní služby zahrnují také prověřování lidí, kteří buď ve vaší firmě pracují, zastávají v ní určitou funkci, podílí se na jejím vedení a růstu, nebo s Vaší firmou mají jiný vztah. Může se jednat o dodavatele, či odběratele, atd. Stupeň prověřování takových lidí se většinou odvíjí od pracovního zařazení, či pozice a v návaznosti na to také od míry rizika, odpovědnosti, přístupu k interním informacím, které jeho funkce umožňuje. Samotná firemní prověrka je nástrojem, jak lze zajistit zdravý růst a rozvoj Vaší společnosti, jak se ujistit, že lidé, kteří tvoří Váš tým jsou lidé na správných místech bez nekalých úmyslů, či kontroverzní minulosti a jak předcházet nepříjemným událostem, které by mohly vzejít z jednání těchto neprověřených lidí.

Prověříme pro Vás informace jako jsou: trestní bezúhonost, minulá zaměstnání a reference, dosažené vzdělání a praxe v oboru, prověření rodinných poměrů a pověsti, bezdlužnosti, kontakty a stýkání se s osobami z konkurenčních firem a všechny informace o negativních vlivech ohrožujících nejen pověst a dobré jméno Vaší společnosti, ale působících na výkon prověřovaného a na správně odvedenou práci, kterou jeho pozice ve Vaší firmě obnáší (požívání alkoholu, drog, hraní hazardních her, navštěvování erotických podniků, atd)

Mobilní online monitoring

Mobilní online monitoring
je novodobý způsob využití kamerového systému bez nutnosti instalace a s možností rychle reagovat na situace vzniklé během akce, či na potřeby objednavatele.

 • Mobilní online monitoring Jedná se o profesionální mobilní kamerový systém umožňující nepřetržité monitorování libovolných prostorů i z málo přístupných míst, která není možno snímat běžně dostupnými prostředky.
 • Systém je možné operativně přemisťovat řádově během hodin na nové pozice
 • Online sledování video/audio záznamu ve dne i v noci
 • Zaznamenávání dat s následným výstupem podle individuálních přání zákazníka
 • HI-tech vlastnosti systému MOM
 • Dodání a okamžitý servis profesionálně proškolenými pracovníky
 • Možnost využití kompexního právního servisu v návaznosti na případy spojené s využitím systému MOM
 • Individuální a diskrétní přístup k řešení všech situací s cílem dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka

Pro více informací nebo sjednání schůzky nás neváhejte kontaktovat.

Zmocněnec poškozeného v trestním řízení

Zmocněnec poškozeného v trestním řízeníV rámci našich detektivních služeb jsme pro Vás schopni zajistit i činnosti potřebné pro řešení situací, kdy se ocitnete v roli poškozeného v trestním řízení, či v jiné nepříjemné pozici, která vyžaduje pomoc odborníka. Jedná se tedy o možnost využití zastoupení „zmocněncem“ a o další specifické úkony, které pro Vás zajistí advokáti, jež spolupracují s naší společností.